• 13 Ağustos 2020 / Perşembe 17:00
Ozan Yalçın

Ozan Yalçın

Muhasebe Direktörü

Rönesans Holding Muhasebe Direktörü

Ozan Yalçın

Muhasebe Direktörü

Son Yazıları

İşletmelerin faaliyetleri değerlendirilirken en çok kullanılan mali tablolar Bilanço ve Gelir Tablosudur.

İşletmelerin faaliyetleri değerlendirilirken en çok kullanılan ve bilinen mali tablolar Bilanço ve Gelir Tablosudur. Bilanço ve gelir tablosu, işletmenin varlıkları, borçları, gelir ve giderleri konusunda fikir vermekle beraber, tek başına değerlendirilmeleri işletmenin performansını tam anlamıyla görmek açısından yeterli değildir.

İşletmenin belirli bir dönemde nakit yaratma potansiyeli, yarattığı nakdin kaynağı (faaliyet, borç, vs.), nakit mevcutlarını nerelerde kullandığı, ödemelerinin mevsimsel dağılımı, geçmiş nakit akışlarından hareketle gelecekteki nakit ihtiyaçlarının planlanması gibi birçok sorunun cevabı, nakit akış tablosu ile cevaplanabilmektedir.

Fon akım tablosunun nakde dönüştürülmüş hali de diyebileceğimiz nakit akış tablosu, işletmenin nakit girişlerini ve bunların nereden sağlandığını, nakit çıkışlarını ve bunların nerelere harcandığını, nihai olarak da işletmenin o dönemdeki nakit mevcudunu görmemizi sağlamaktadır.

Bilindiği üzere işletmenin nakit mevcutları Kasa ve Banka hesaplarıdır. Bunlara ilaveten, TMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında vadesi 3 aydan kısa, değeri kesinlikle saptanabilen bir nakde dönüştürülmesi ve değerindeki değişim riskinin önemsiz olduğu kısa vadeli yatırımlar da Nakit Benzerleri olarak tanımlanmıştır. Nakit ve nakit benzerlerinin dışında TMS 7’de işletmenin faaliyetine göre ana gruplar aşağıdaki gibidir:

İşletme faaliyetleri: Bir işletmenin ana gelir getirici faaliyetleri ile yatırım ve finansman faaliyeti olmayan diğer faaliyetleri,

Yatırım faaliyetleri: Uzun vadeli varlıkların ve nakit benzerleri içerisinde yer almayan diğer yatırımların elde edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetleri,

Finansman faaliyetleri: Öz kaynaklar (Öz sermaye) ile yabancı kaynakların (borçlanmaların) yapısında ve tutarında değişiklik meydana getiren faaliyetleri ifade eder.

Nakit hesaplarındaki azalma hareketleri “Nakit Çıkışlar” tersi de “Nakit Girişler” olarak nitelenir. Bu hareketlerin Nakit Akış Tablosundaki yeri de hareketin yukarıda belirttiğimiz sınıflamalardan hangisine girdiğine bağlıdır. Örneğin, işletmenin esas faaliyeti ile ilgili bir satış işlemine istinaden yapılan tahsilat, İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışları grubunda, esas faaliyet gelirlerinden sağlanan nakit girişlerinde sınıflandırılır. Bazen tek bir işlem farklı şekilde sınıflandırılan nakit akışları içerebilir. Örneğin, bir kredi geri ödemesi hem faiz hem de anapara ödemesini içerir, faiz işletme faaliyeti olarak sınıflanırken anapara finansman faaliyeti olarak sınıflanır.

Hareketlerin nasıl sınıflanacağı TMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında etraflıca anlatılmıştır.

Pratikte bu tablonun bir ERP programında oluşturulabilmesi için tavsiye edebileceğimiz yöntem, işletmenin kullandığı hesap planındaki hesapların farklı bir alanda, nakit akış tablosunda öngörüldüğü şekilde gruplanmasının ardından, nakit ve nakit benzeri olarak gruplanan hesaplara yapılacak kayıtların “Nakit Giriş” ve “Nakit Çıkış” olarak sınıflandırılmasıdır.

Daha sonra, yukarıda belirttiğimiz kriterler dikkate alınarak nakit akış tablosu kolaylıkla oluşturulabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, nakit hareket kaydının içerisindeki karşı hesabın her zaman nakit akış tablosundaki gruplamaya referans olacak bir hesap olmayacağıdır. Mesela müşteriden yapılan bir tahsilat kaydında bir taraf banka bir taraf müşteridir. Bu durumda yapılan tahsilatın işletmenin esas faaliyetine ilişkin mi, yoksa diğer gelir ve karlardan mı sağlandığı bilinemeyecektir. Bunu çözmenin tek yolu tahsilat kaydı ile müşterinin borçlandırıldığı fatura kaydının eşleştirilmesi (denkleştirilmesi) işlemidir. Bu durumda fatura kaydındaki gelir hesabının sınıflandığı nakit akış tablosu grubu tespit edilebilecek ve tahsilat tutarı nakit akış tablosunda uygun yerde sınıflandırılabilecektir.

Nakit akış tablosu, iyi bir planlama çalışması ile işletmenin önümüzdeki dönemlerde ne kadar nakit ihtiyacı olduğunun hesaplanmasında da kullanılabilir.

128 kez görüntülendi. 06.17.2019 tarihinde eklendi.
Yukarı Dön